Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelse, vedtægter, mv.

Bestyrelsen

& Kreditering


Bestyrelsen:


Claus Helsbøl (formand)

Klaus Greve-Thomsen (repræsentant for HHI)

Hans Nørgaard Clausen (repræsentant for pengeinstitutterne i Rødekro)

Ellen Underbjerg (bestyrelsesmedlem)

Hans Gert Jakobsen (bestyrelsesmedlem)

Else Jensen (repræsentant for borgerne i Rødekro)

Inga Hagen Christensen (sekretær)Kreditering:


Fotos

Dorthe Andresen (Lokalbladet Budstikken)

Jan Sternkopf (Aabenraa Ugeavis)

Erik Petersen (Tønder Ugeavis)

Karen (Der Nord)

Henrik Appel Sørensen

Erik Smedegaard


Redaktion

Henrik Appel Sørensen


Layout

Rasmus Richard Duggen


Vedtægter

§ 1.     Navn og hjemsted

Rødekro Kulturpris er en selvejende institution. Dens hjemsted er Rødekro i Aabenraa Kommune.

 

§ 2.     Formål

Rødekro Kulturpris har som formål, at dens bestyrelse 1 gang årligt uddeler en hæderspris til en dansk kulturpersonlighed.

Således tildeles Rødekro Kulturpris en person, hvis virke har været til gavn for det kulturelle liv i Danmark.

Der er tale om en hædersgave, der ikke er forbundet med andre forpligtelser for prismodtageren, end at denne skal modtage prisen i Rødekro og i sammenhæng hermed enten berette om sit virke eller på anden måde oplyse om dette.

 

§ 3.     Økonomisk basis for kulturprisen

stk. 1.   Rødekro Kulturpris er på 25.000 kr. årligt.

stk. 2.   Rødekro Kulturpris finansieres af    erhvervslivet i Rødekro

stk. 3.   Kulturprisens størrelse i kronebeløb kan reguleres i overensstemmelse med prisudviklingen i samfundet.

stk. 4.   Donatorernes bidrag til Rødekro Kulturpris skal være indbetalt senest den 31. januar samme år, som prisuddelingen finder sted.

 

§ 4.     Prisuddelingen

Rødekro Kulturpris uddeles 1 gang årligt af kulturprisens bestyrelse.

 

§ 5.     Bestyrelsens sammensætning

stk. 1.   Institutionen Rødekro Kulturpris ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Heraf udpeges 3 medlemmer af Rødekro Håndværker-, Handels- og Industriforening og 1 medlem af pengeinstitutterne. Det 5. medlem udvælges af bestyrelsen.


stk. 2.   Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af de respektive prisdonatorer og fungerer for et af disse fastlagte åremål. Bestyrelsens medlemmer kan udpeges i flere på hinanden følgende perioder.

stk. 3.   Alle bestyrelseshverv er ulønnede.

stk. 4.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens 5 medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 5.   Udtræder et medlem af bestyrelsen, udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med stk. 1 og 2 for den resterende del af perioden.

stk. 6.   Der kan udpeges 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

stk. 7.   Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Denne vælges for 3 år ad gangen.

 

§ 6.     Bestyrelsens virke

stk. 1.   Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Dens hovedvirke vil være at finde frem til kandidater til Rødekro Kulturpris.

stk. 2.   Bestyrelsen udfærdiger en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

stk. 3.   Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Møde kan afholdes, når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Der skal afholdes bestyrelsesmøde 2 gange om året.

stk. 4.   Institutionens vedtægter kan ændres, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer har godkendt et forslag til ændrede vedtægter.

 

§ 7.     Institutionens nedlæggelse

Nedlæggelse af institutionen Rødekro Kulturpris kan kun finde sted, hvis mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er enige herom.


Rødekro

Sangen

Melodi: Dejlig er sommernatten.

 


Tænk! Rødekro den blev til engang i gamle gamle dage

gemt mellem lyng ved den røde å, det første hjem blev til.

Hærvejens folk her i gæstfri lag ku’ ro og hvile tage.

Piger og karle sig svang i dans til fløjtens tryllespil.

Inde bag kroens rude, hørte man ulven tude,

trods at hver krig satte dybe spor,

studen sled muld frem til lyngklædt jord.

Og i den hvidklædte kirke styrke man fandt til at virke.

Store som små – sammen børn var de alle af Rødekro

 


Tre-hundred-året nu går forbi fra hine fjerne dage.

Fremskridtet spanker på unge ben nu i den gamle by.

Lyntoget farer, mens flyvedrøn går over høje tage,

savværkets hvæs og fabrikkers støj gir pust af alt det ny.

Traktorer går på landet, frugtbar bliver’ muld og sandet.

Samfundet gavner vi lige tro – børn er vi alle af Rødekro.

Fritiden ungdommen favner, tumleplads ikke den savner.

Idræt og lejrliv gir sundhed og mod til vor gamle by.

 


Tænk! Rødekro den blev til engang i gamle, gamle dage

gemt mellem lyng ved den røde å, det første hjem blev til.

Byen som landet i dette år med undren ser tilbage,

thi vi til hverdag kun tænker, hvad vor fremtid bringe vil.

Stadig en tørn vi tager, li’som i gamle dage,

men kommer modgang, vi enes tro, børn er vi alle af Rødekro.

Vi med gåpå-mod og varme hilser trehundred års charme,

lykke du bragte til alle vi børn af den Røde Kro.


kulturpris@appel-danmark.dk

© Copyright. All Rights Reserved.